Kelionės draudimas

kenija

  Booking.com

Pirmadienis - Penktadienis: 08-18 val.  8 5 2625 240

8 615 20462
[email protected]

Kaip ? Tai  – labai paprasta!

Pasinaudoję AVIA BILIETŲ REZERVACIJA randate patogiausius ir pigiausius skrydžius į abi puses,

mūsų partnerio BOOKING.com svetainėje suvedate skrydžio datas bei nurodote kiek asmenų keliauja.
Sistema atrenka didžiulį sąrašą viešbučių, iš kurių surandate geriausią kainos ir kokybės santykį atitinkantį pasiūlymą. 

Nuomojatės automobilį  AUTO NUOMA arba pasirekate kitą Jums patogų keliavimo būdą.
Ir keliaujate ne tik po turistų pamėgtas vietas, bet ir ten, kur jie užsuka retai! 

Nepamirškite kelionės DRAUDIMO ir pasiimkite asmens dokumentus.

itrauk musu puslapi i savo favoritus  ... ateikite dar kartą, esame patikimi Jūsų partneriai nuo 2001!

Kelionės draudimas

KĄ DRAUDŽIAME (draudimo objektas)

- Draudimo objektas – apdraustojo turtiniai interesai, susiję su finansinių nuostolių atlyginimu dėl turėtų nenumatytų išlaidų vykstant į užsienį ar kelionės metu.

- Jūsų pasirinkimu galime apdrausti kelionės finansinius nuostolius, susijusius su:

 • medicininėmis išlaidomis; 
 • nelaimingu atsitikimu;
 • neišvykimu į kelionę, kelionės nutrūkimu;
 • kelionės jungties praradimu;
 • kelionės atidėjimu;  
 • kelionės dokumentų praradimu;  
 • bagažo vėlavimu ir/ar praradimu; 
 • asmens civiline atsakomybe; 
 • sporto veikla ir/ar sporto inventoriaus praradimu; 
 • autotransporto priemonės užgrobimu, sugadinimu.

Draudimo apsauga galioja tik įvykių, kurie nurodyti draudimo liudijime, atžvilgiu. Jei draudimo liudijime nurodytos kitos sąlygos, kurios neatitinka šių Taisyklių draudimo sąlygų, vadovaujamasi draudimo liudijime nurodytomis sąlygomis.

Bendri nedraudžiamieji įvykiai 

Primename, kad ne visais atvejais Mes išmokame draudimo išmoką. Kad draudimas atitiktų jūsų lūkesčius, norime Jus informuoti, kas yra nedraudžiamieji įvykiai galiojantys visiems draudimo objektams, kuomet draudimo išmoka nebus išmokama.

- Mes neatlyginame finansinių nuostolių, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusių: 

 • dėl karo, agresijos, karinio pobūdžio veiksmų (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinio karo, maišto, revoliucijos, sukilimo, streiko, boikoto, vidaus neramumų, pasiekusių sukilimo, karinės arba neteisėtos jėgos panaudojimo mastą, bei bet kokio pobūdžio masinio naikinimo ginklo panaudojimo ar panašių įvykių bei kitų nenugalimos jėgos pvz. žemės drebėjimo (force majeure) situacijų atvejais Masinio naikinimo ginklais yra laikomi biologiniai, radiologiniai, branduoliniai ir cheminiai ginklai, kuriais siekiama visiškai sunaikinti arba padaryti itin didelę žalą gyvų organizmų, įskaitant ir žmones, skaičiui;  
 • dėl bet kokio pobūdžio teroristinio akto. Terorizmo sąvoka reiškia pavojaus daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai sukėlimą, panaudojant arba grasinant panaudoti jėgą (pvz.: sprogdinant, padegant ir pan.), siekiant politinių, religinių, ideologinių ar etninių tikslų, taip pat turint tikslą paveikti ar įbauginti vyriausybę ir/ar visuomenę ar jos dalį. Terorizmo aktais laikomi veiksmai, kuriuos atitinkama valdžia patvirtino ar paskelbė teroro aktais; dėl apdraustojo dalyvavimo masiniuose neramumuose, sukilimuose, riaušėse, kare, tarnybos bet kokiose užsienio karinėse pajėgose ar formuotėse;
 • apdraustajam tiesiogiai ar netiesiogiai, įskaitant ir teroro akto metu, nukentėjus dėl jonizuojančios spinduliuotės ar radioaktyviojo užteršimo arba dėl bet kokio sprogstamo branduolinio mišinio ar komponento radioaktyvių, toksinių, sprogstamų ir kitų pavojingų savybių poveikio;  
 • dėl apdraustojo savižudybės, bandymo nusižudyti ar kitų tyčinių apdraustojo veiksmų, neveikimo ar didelio neatsargumo, užtraukiančio administracinę, civilinę ir baudžiamąją atsakomybę, taip pat įvykiai, atsitikę apdraustąjį sulaikant įtarus šiais veiksmais, ir įvykiai, įvykę laisvės atėmimo vietose;
 • jei apdraustasis prieš įvykį, įvykio metu arba iš karto po įvykio (iki 12 valandų) svaiginosi alkoholiu (medicininiai dokumentai ir/ar alkotesterio parodymai pagrindžia klinikinius alkoholio vartojimo požymius ir/arba alkoholio koncentracija kraujyje viršijo 0,4 promilės), toksinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, arba vartojo stipriai veikiančius vaistus be atitinkamo gydytojo paskyrimo. Alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimas iš karto po įvykio yra laikomas, kad ir įvykio metu Apdraustasis buvo neblaivus ar apsvaigęs;  
 • kai apdraustasis alkoholinio, narkotinio, toksinio apsvaigimo būsenoje ir/ar neturėdamas atitinkamos kategorijos galiojančio vairuotojo pa- žymėjimo valdė bet kurią savaeigę transporto priemonę ar kitą savaeigį mechanizmą, turintį vidaus degimo arba elektros variklį, taip pat perdavė valdymą asmeniui, esančiam alkoholinio, narkotinio, toksinio apsvaigimo būsenoje arba neturinčiam atitinkamos kategorijos galiojančio vairuotojo pažymėjimo; 
 • kai apdraustasis keliauja, neatsižvelgdamas į gydytojo rekomendacijas, ar vyksta į šalis, į kurias keliauti LR Užsienio reikalų ministerija nerekomenduoja; 
 • dėl valstybės valdžios institucijų (muitinės, policijos ir pan.) apdraustojo ar jo bagažo sulaikymo, bagažo konfiskavimo ar sunaikinimo;
 • dėl asmenų, nuo kurių priklauso kelionės planai, neteisėtų ar užtraukiančių administracinę, civilinę ir/ar baudžiamąją atsakomybę veiksmų, taip pat dėl netinkamai suteiktos paslaugos, susijusios su apdraustojo kelione, dėl bet kokių paslaugų teikėjų, kelionės agentūrų, kelionės organizatorių, per kuriuos užsakoma kelionė, klaidų;
 • dėl nepalankių oro sąlygų (išskyrus medicininių išlaidų draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės jungties draudimą).

- Mes neatlyginame finansinių nuostolių, atsiradusių ne draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, dėl rizikų, nenumatytų draudimo sutartyje, delspinigių ir kitų apdraustojo išlaidų, atsiradusių dėl laiku nesuteiktos informacijos, nepateiktų dokumentų, o taip pat jei finansiniai nuostoliai nėra įrodyti dokumentais (gydytojo pažyma, sąskaitos, nedarbingumo pažymėjimas, nelaimingo atsitikimo aktas, mirties liudijimas ir pan.).

Medicininių išlaidų draudimas

Draudžiamieji įvykiai ir apmokamos išlaidos.

- Draudžiamasis įvykis yra apdraustojo kreipimasis į gydymo įstaigą užsienyje ar jo mirtis dėl atsitiktinio kūno sužalojimo ir/ar netikėto ūmaus sveikatos sutrikimo, kurių pirmieji simptomai, keliantys grėsmę apdraustojo gyvybei bei reikalaujantys būtinosios medicinos pagalbos, atsirado draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu apdraustajam esant užsienyje;

- Neviršydami draudimo sumos, Mes apmokame apdraustojo išlaidas užsienyje dėl: 

 • būtinosios medicinos pagalbos ambulatorinėje ir/ar stacionarinėje gydymo įstaigoje; 
 • medikamentų, tvarstymo bei fiksavimo medžiagų įsigijimo, paskyrus gydytojui ir reikalingų apdraustojo gydymui (be gydytojo paskyrimo už Lietuvos Respublikos ribų gali būti įsigyjami būtini vaistai ar medicininės priemonės iki 25 EUR sutarties galiojimo metu (pvz. skausmo mažinimui ir pan.);  
 • būtinosios odontologinės pagalbos, neviršijant 200 EUR per visą draudimo laikotarpį; 
 • skubios medicininės pagalbos nėštumo ar gimdymo komplikacijos atveju (t.y. vieną gydytojo konsultaciją ir su tuo susijusį transportavimą iki ligoninės), bet ne daugiau kaip 200 EUR per visą draudimo laikotarpį; 
 • medicininiu požiūriu neatidėliotino transportavimo medicininiu transportu ar viešuoju autotransportu, taksi, metro (kai yra išduotas vežimo bilietas) iki artimiausios gydymo įstaigos; 
 • medicininio repatrijavimo į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena ir turi leidimą nuolat gyventi. Išlaidos apmokamos tik tuo atveju, jei apdraustasis transportuojamas iš užsienio stacionarinio gydymo įstaigos į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena ir turi leidimą nuolat gyventi, tolimesniam stacionariniam gydymui, su sąlyga, kad apdraustasis stacionariniam gydymui į ligoninę guldomas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo grįžimo į šalį kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena ir turi leidimą nuolat gyventi. Šių išlaidų būtinumą Mes turime patvirtinti raštu. Jei medicininis pervežimas organizuotas raštu nesuderinus su Mumis, tai sprendimą dėl medicininio pervežimo būtinumo ir išlaidų apmokėjimo vienareikšmiškai priimame Mes, įvertinę įvykio aplinkybes. Teigiamo spendimo atveju, Mes atlyginsime minimalaus dydžio išlaidas, už kurias būtume galėję suorganizuoti medicininį pervežimą; 
 • apdraustojo palaikų transportavimo į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena ir turi leidimą nuolat gyventi, arba jų neviršijančių laidojimo ar kremavimo paslaugų užsienyje, apdraustajam užsienyje mirus dėl draudžiamojo įvykio. Palaikų transportavimo išlaidų suma negali viršyti 10 000 EUR, kai įvykis įvyko Europos teritorijoje, ir 15 000 EUR, kai įvykis įvyko kitur, bet neviršijant draudimo sumos. Šių išlaidų būtinumą Mes turime patvirtinti raštu; 
 • teroristinio išpuolio metu, išskyrus atvejus kai panaudojamas masinio naikinimo ginklas, apdraust jam patyrus kūno sužalojimą arba mirus apmokamos skubios medicininės pagalbos, medicininio repatrijavimo bei apdraustojo palaikų transportavimo išlaidos, neviršijančios 10 000 EUR.
 • lydinčio asmens kelionės (apdraustąjį transportuojant tolimesniam stacionariniam gydymui į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena ir turi leidimą nuolat gyventi), neviršijant lėktuvo ekonominės klasės bilietų į abi puses kainos, nakvynės ir pragyvenimo išlaidų iki 100 EUR už parą, bet ne daugiau kaip už 5 paras. Šių išlaidų būtinumą Mes turime patvirtinti raštu. Jei apie įvykį ir lydinčio asmens būtinumą, Jūs pranešite jau po fakto, tai sprendimą dėl lydinčio asmens būtinumo ir išlaidų apmokėjimo vienareikšmiškai priimame Mes, įvertinę įvykio aplinkybes;
 • apdraustojo vaikų iki 16 metų amžiaus, likusių be suaugusių priežiūros dėl tėvų (įtėvių, globėjų) ūmios ligos, kūno sužalojimo ar mirties užsienyje, parvežimo į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena ir turi leidimą nuolat gyventi. Apmokamos įgalioto asmens nakvynės ir pragyvenimo išlaidos iki 100 EUR už parą užsienyje prižiūrint vaiką, bet ne daugiau kaip už 5 paras, o taip pat trečiojo asmens kelionės išlaidos, neviršijant lėktuvo ekonominės klasės bilietų į abi puses kainos. Šių išlaidų būtinumą Mes turime patvirtinti raštu. Jei apie įvykį ir įgalioto asmens būtinumą, Jūs pranešite jau po fakto, tai sprendimą dėl įgalioto asmens būtinumo ir išlaidų apmokėjimo vienareikšmiškai priimame Mes, įvertinę įvykio aplinkybes. 
 • Apdraustojo iki 16 metų amžiaus pagrįstas viešbučio (iki 50 EUR už parą, bet ne daugiau kaip už 5 paras) ir grįžimo į šalį (iki dviejų ekonominės klasės lėktuvo bilietų), kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena ir turi leidimą nuolat gyventi, išlaidas, patirtas apdraustojo ir vieno suaugusiojo, kuris pagal gydytojo rekomendacijas, pagrįstas medicininiais dokumentais, privalėjo pasilikti arba keliauti kartu su apdraustuoju, dėl apdraustojo sveikatos būklės. 
 • būtinas bei pagrįstas telefoninių pokalbių išlaidas, susijusias su draudžiamuoju įvykiu, skambinant Mums, į gydymo įstaigą ar asistavimo kompaniją, neviršijant 20 EUR per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

- Visais atvejais pirmiausia apmokame būtinosios medicinos pagalbos išlaidas.

- Apdraustasis turėtų pagal galimybes naudotis valstybinių medicininių tarnybų paslaugomis. Gydymą reikėtų rinktis tokio lygio, kuris yra numatytas toje šalyje socialiai apdraustiems asmenims.

- Jei apdraustasis pasirinko MINI variantą (tai pažymėta draudimo liudijime), šiuo atveju mes apmokėsime būtinosios medicininės pagalbos išlaidas tik užsienio gydymo įstaigose priklausančiose valstybinei sveikatos apsaugos sistemai (kuriose galioja Europos sveikatos draudimo kortelė) ir tik ta dalimi, kurios neprivalo apmokėti Valstybinė ligonių kasa.

- Jei dėl sveikatos būklės apdraustojo grįžimas ar transportavimas į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena ir turi leidimą nuolat gyventi, neįmanomas, sutarties galiojimas šiam sveikatos sutrikimui gydyti gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 28 dienų laikotarpiui. Sprendimą dėl sutarties pratęsimo vienareikšmiškai priimame Mes ir tai turime patvirtinti raštu.

- Visi šiame skyriuje išvardinti įvykiai laikomi draudžiamaisiais, jei jie atsitiko užsienyje draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir teritorijoje, nurodytoje draudimo liudijime.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudžiamieji įvykiai:

 • apdraustojo kūno sužalojimai dėl nelaimingo atsitikimo užsienyje, numatyti “Draudimo išmokų, mokamų sužalojimo/neįgalumo atvejais apskaičiavimo lentelėje“ ;
 • apdraustojo neįgalumas, atsiradęs dėl užsienyje įvykusio nelaimingo atsitikimo;
 • apdraustojo mirtis dėl užsienyje įvykusio nelaimingo atsitikimo.

Neįvykusios, nutrūkusios kelionės draudimas

Draudžiamieji įvykiai ir apmokamos išlaidos:

- Draudžiamieji įvykiai – apdraustojo finansiniai nuostoliai: 

 • neišvykus į suplanuotą ir iš anksto apmokėtą kelionę;
 • kai apdraustasis nutraukia kelionę (iš anksto apmokėtos ir neišnaudotos kelionės išlaidos).

- Mes apmokėsime kelionės išlaidas, kurios buvo iš anksto sumokėtos kelionės organizatoriams pagal kelionės sutartį, apdraustajam neišvykus į kelionę: 

 • dėl apdraustojo sveikatos sutrikimų, dėl kurių iki pat kelionės pradžios ir/ar numatytą išvykimo į kelionę dieną jis buvo gydomas stacionarinėje gydymo įstaigoje ir/ar turėjo nedarbingumo pažymėjimą ne trumpesniam kaip 10 kalendorinių dienų laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka apdraustajam neišduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Šiuo atveju sprendimą dėl išmokos priima Mūsų gydytojas ekspertas) ar apdraustojo mirties; 
 • dėl apdraustojo giminaičių mirties, jei tai įvyko 7 kalendorinių dienų laikotarpiu iki kelionės pradžios ar numatytą išvykimo į kelionę dieną; 
 • jei apdraustajai nustatytas nėštumas, ir iki numatytos išvykimo į kelionę dienos dėl nėštumo ar gimdymo kilo komplikacijų, kurios reikalavo stacionarinio gydymo, ir su sąlyga, kad numatyto grįžimo iš kelionės dieną nėštumo terminas būtų trumpesnis kaip 28 savaitės ir analogiškų komplikacijų ankščiau nėra buvę; 
 • dėl apdraustojo artimų giminaičių ūmaus sveikatos sutrikimo, dėl kurio jis gydomas stacionarinėje gydymo įstaigoje, jei šis sveikatos sutrikimas diagnozuotas ne anksčiau kaip 7 kalendorinės dienos iki numatytos kelionės dienos ir tęsiasi iki pat kelionės pradžios ir/ar numatytą išvykimo į kelionę dieną ir reikalauja nuolatinės apdraustojo priežiūros ir slaugos (šiuo atveju apdraustasis privalo turėti nedarbingumo pažymėjimą išduotą dėl artimo giminaičio priežiūros ir slaugos); 
 • dėl apdraustojo nepilnamečių vaikų ūmios ligos, reikalaujančios nuolatinės apdraustojo priežiūros ir slaugos, jei liga diagnozuota ne anksčiau kaip 7 kalendorinės dienos iki numatytos kelionės dienos ir tęsiasi iki pat kelionės pradžios ir/ar numatytą išvykimo į kelionę dieną. Šiuo atveju apdraustasis privalo turėti nedarbingumo pažymėjimą išduotą dėl nepilnamečių vaikų priežiūros ir slaugos (išskyrus atvejus, kai apdraustasis įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas vaiko priežiūros atostogų); 
 • dėl kelių eismo įvykio, įvykusio apdraustajam išvykimo į kelionę dieną vykstant transportu į išvykimo vietą ir turėjusio tiesioginės įtakos draudžiamojo įvykio atsiradimui; 
 • jei apdraustojo turtas prarastas, sugadintas ar sunaikintas nelaimingo įvykio metu, jei tai įvyko 3 kalendorinių dienų laikotarpiu iki kelionės pradžios ar numatytą išvykimo į kelionę dieną (žala ne mažesnė kaip 1500 EUR); 
 • jei apdraustasis gauna šaukimą į teismą liudytoju, kai teismo posėdis numatytas išvykimo į kelionę dieną ar kelionės metu, apie kurį nebuvo žinoma kelionės draudimo sutarties sudarymo dieną; 
 • dėl pirmos transporto priemonės (tarptautinio išvykimo punkte) vėlavimo išvykti (reiso atidėjimo, atšaukimo) kuris atsirado dėl vežėjo kaltės ir dokumentais įrodomų aplinkybių, kai dėl to prarandama prasmė vykti į galutinį kelionės tikslą (pvz. konferenciją, koncertą, kruizą ir pan.), su sąlyga, kad apie reiso atidėjimą, atšaukimą apdraustasis sužinojo likus trumpesniam laikotarpiui kaip 24 val. iki biliete numatyto pirmojo reiso išvykimo laiko.

- Mes apmokame apdraustojo išlaidas, atsiradusias dėl neišnaudoto pragyvenimo laikotarpio viešbutyje apdraustajam nutraukus kelionę, bei kitas išlaidas dėl nepanaudotų iš anksto apmokėtų paslaugų, kurios priklausė pagal kelionės sutartį, jei kelionė nutrūko dėl:

 •  ūmios ligos (apdraustasis transportuojamas į šalį, kurios pilietybę turi, tolesniam stacionariniam gydymui arba gydomas ligoninėje užsienyje penkias ar daugiau parų) ar mirties;
 •  artimųjų giminaičių mirties;
 •  policijos kvietimo grįžti atgal dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų apdraustojo turtui.

- Jeigu draudimo sutartimi apdrausti keli asmenys, Mums susitarus ir numačius tai draudimo liudijime gali būti praplėsta draudimo apsauga, kad vienam jų negalint išvykti į kelionę ar nutraukus kelionę dėl įvykių, kitų asmenų neišvykimas arba kelionės nutraukimas taip pat bus laikomas draudžiamuoju įvykiu.

Kelionės jungties draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

- Draudžiamasis įvykis – apdraustojo tiesioginiai finansiniai nuostoliai, vėluojant apdraustajam į ne pirmą transporto priemonę (vykstant su persėdimu) dėl ankstesnės oro transporto priemonės vėlavimo ar atšaukimo, jei dėl to yra kaltas vežėjas ir/ar skrydžiui netinkamos oro sąlygos. Šios aplinkybės privalo būti įrodomos dokumentais.  

- Draudžiamos kelionės tik oro transportu. 

- Mes atlyginame tiesioginius finansinius nuostolius atsiradusius persėdimo oro uoste, kurių nepadengia kelionės organizatoriai, tai yra bilietų keitimas ar naujų bilietų įsigijimas (jei nėra galimybės pakeisti senų bilietų), o taip pat nenumatytas papildomas nakvynės ir pragyvenimo išlaidas iki 100 EUR parai, pagal pateiktus įsigijimo kvitus, bet ne daugiau 2 parų ir ne ilgiau kaip iki artimiausio reiso.

Kelionės atidėjimo, atšaukimo draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

- Draudžiamasis įvykis – apdraustojo tiesioginiai finansiniai nuostoliai atsiradę dėl pirmos transporto priemonės, vykstant į / grįžtant iš kelionės vėlavimo, skrydžio laiko pakeitimo ar atšaukimo vežėjo iniciatyva. Draudžiamos kelionės tik oro transportu tarptautiniais maršrutais.

- Mes atlyginame tiesioginius finansinius nuostolius atsiradusius pirmajame išvykimo oro uoste, siekiant nuvykti į galutinį kelionės tikslą, kurių nepadengia kelionės organizatoriai, tai yra bilietų keitimas ar naujų bilietų įsigijimas (jei nėra galimybės pakeisti senų bilietų).

Kelionės dokumentų draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

- Draudžiamasis įvykis – apdraustojo tiesioginiai finansiniai nuostoliai:

 • įsigyjant užsienyje naujus dokumentus, apdraustajam praradus pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą; 
 • keičiant/įsigyjant kelionės vardinius bilietus, apdraustajam praradus kelionės vardinius bilietus, kurių nepadengia kelionės organizatorius arba vežėjas.

Bagažo draudimas

Draudžiamas oro transportu pervežamas registruotas bagažas, kuris yra atiduotas į vežėjo bagažo skyrių ir tai patvirtina išduotas bagažo kvitas. 

- Draudžiamasis įvykis – apdraustojo tiesioginiai finansiniai nuostoliai:

 • vėluojant bagažui daugiau kaip 6 val. nuo jo vežimo grafiko, kurį suderino vežėjas (kelionės organizatorius) ir apdraustasis, ir kuris patvirtintas vežėjo arba susijusių institucijų išduotais dokumentais; 
 • praradus bagažą, kai bagažas prarandamas ir nepristatomas per 21 dieną nuo vežimo grafiko, kurį suderino vežėjas (kelionės organizatorius) ir apdraustasis, ir kuris patvirtintas vežėjo arba susijusių institucijų išduotais dokumentais; 
 • sugadinus bagažą, kuris buvo priduotas į vežėjo bagažo skyrių ir kuris patvirtintas vežėjo arba susijusių institucijų išduotais dokumentais. 

- Mes atlyginame finansinius nuostolius, kurių nepadengia kelionės organizatoriai, pagal pateiktus įsigijimo kvitus.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

- Draudžiamieji įvykiai – apdraustojo netyčiniai veiksmai, padarę žalos trečiojo asmens sveikatai/gyvybei ir/ar turtui. 

- Reikalavimas atlyginti atsiradusią žalą dėl draudžiamųjų įvykių yra pareiškiamas pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus įvykio šalyje.

- Jeigu užsienyje apdraustasis buvo eismo įvykio kaltininkas ir dėl to įvykio padaryta žala trečiajam asmeniui ir/ar jo turtui, tai Mūsų nurodymu gali būti apmokamos būtinos juristo paslaugos (juristo paslaugas užsako tik asistavimo kompanija ar Mes). Juristas gali būti samdomas tik Mūsų nurodymu.

Sporto veiklos ir inventoriaus draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

- Draudžiamasis įvykis – apdraustojo tiesioginiai finansiniai nuostoliai, susiję su: 

 • liga ar trauma, kai apdraustasis negali užsiimti sportine veikla užsienyje; 
 • išsinuomoto ir nuosavo sporto inventoriaus vagyste užsienyje; 
 • nuosavo sporto inventoriaus vėlavimu, praradimu ar sugadinimu užsienyje.

- Mes atlyginame finansinius nuostolius, susijusius su: 

 • sporto inventoriaus nuoma – atlyginame nuomos kainą už laikotarpį, kai dėl apdraustojo patirtos traumos arba ligos negalėjo juo pasinaudoti;
 • išnuomoto ar nuosavo sportinio inventoriaus vagyste – atlyginame inventoriaus likutinę vertę;
 • iš anksto išsipirktu slidinėjimo abonementu / bilietu – atlyginamos išlaidos už laikotarpį, kurio metu Apdraustasis dėl ligos ar traumos negalėjo juo pasinaudoti; 
 • sportinio inventoriaus nuoma kelionės metu, jei nuosavas, registruotas ir perduotas vežėjui oro transportu apdraustojo sportinis inventorius, vėluoja arba negrąžinamas daugiau kaip 24 valandas, bet ne ilgiau, nei apdraustajam grąžinamas jo sportinis inventorius; 
 • alternatyvaus sportinio inventoriaus įsigijimu kelionės metu, jei apdraustojo nuosavas sportinis inventorius prarastas arba sugadintas taip, kad jį remontuoti ir naudoti toliau neįmanoma, tačiau neviršijant draudimo sumos; 
 • nuosavo sportinio inventoriaus remontu kelionės metu, jei sportinis inventorius buvo apgadintas, tačiau yra galimas jo remontas ir tolesnis naudojimas;
 • Jei Jūsų nuosavas sportinis inventorius buvo prarastas, įskaitant ir tuos atvejus, kai jis buvo registruotas ir perduotas vežėjui, atlyginamos nuomos arba sportinio inventoriaus įsigijimo išlaidos kelionės metu, tačiau neviršijant draudimo sumos.

Autotransporto priemonės praradimo, sugadinimo draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

 • autotransporto priemonės, kuria apdraustasis išvyko į kelionę užsienyje vagystė ar kitoks neteisėtas užvaldymas, jei dėl to negalima tęsti numatytos kelionės; 
 • autotransporto priemonės sugadinimas eismo įvykio užsienyje metu, jei dėl to negalima tęsti numatytos kelionės.  
 • jeigu apie įvykį nepranešta policijai per 24 val. nuo įvykio momento ir/ar nebuvo gauta oficiali policijos pažyma; 
 • kai įvykis oficialiai nepatvirtintas teisėsaugos ar kitų kompetentingų institucijų; 
 • autotransporto priemonės sugadinimo eismo įvykio metu atveju nėra užsienyje atlikto autotransporto priemonės remonto patvirtinančių dokumentų;
 • susijusių su autotransporto priemonės remontu, pakeitimu kita autotransporto priemone ar naujos autotransporto priemonės įsigijimu, o taip pat nuostolių dėl netekto, sugadinto turto;
 • draudimo apsauga negalioja kai į kelionę vykstama su bet kokio tipo motociklu ar motoroleriu;  
 • dėl negautų pajamų, neturtinės žalos.
lufthanza
airbaltic logo
wizzair.png itaka.png gruda2 novaturas logo1   Teztour.png                

LONDONAS

NIUJORKAS

MASKVA

VILNIUS

Jūs sutaupote laiką, pinigus
[turite galimybę momentiniam kainų palyginimui: kainos visų pagrindinių aviakompanijų ir pigių skrydžių bendrovių parodomos kartu.Rezervuojant internetu mažesnis agentinis mokestis ]

     

 Tampate laikinai savo kelionių agentu
[raskite, palyginkite ir rezervuokite iš karto  – jokio kainų laukimo.]

   

 Jokių paslėptų kainų
[kaina, kurią matote ir yra kaina, kurią mokėsite]

 
    Pagalba čia pat
[draugiški ir žinantys kelionių konsultantai jūsų paslaugoms.]